Study in Korea

회원로그인
 • 스터디K
 • 한국 및 한국유학소개
 • 왜 한국인가?

왜 한국인가?

세계에서 가장 안전한 나라인 한국에는 해마다 찾아오는 유학생의 수가 꾸준히 증가하고 있습니다.

2015년 GDP기준 세계 11위 경제 대국으로 올라온 한국은 다양한 지원금 프로젝트를 진행하고 있으며, 유학생들은 약 90%라는 높은 수준의 학업과 생활의 만족도를 보이고 있습니다.

한류의 시작점이자 수많은 문화 컨텐츠로 가득한 한국. 지금 바로 한국으로 유학을 준비하세요.

한국 유학을 위한 온라인 원서접수를 진행해 보세요

온라인 원서접수
 • 장학금
  한국에는 다양한 장학금 제도가 존재합니다.

  정부 대학 기업 재단 등 적합한 단체에서 지원을 받아 유학을 준비하세요
  장학금 자세히 알아보기
 • 다양한 대학
  학사 박사 석사 등 고등교육 시스템이 준비되어있는 수많은 대학 중 여러분이 원하는 대학을 찾으세요.
  한국은 뛰어난 교육 시스템으로 이루어진 수많은 학교들이 존재합니다.
  다양한 대학교 알아보기
 • 취업 지원
  수많은 유학생들이 다양한 취업 지원을 통해 한국에서 취업활동을 이어나가고 있습니다.

  다양한 취업정보를 지금 바로 확인해 보세요
  취업 정보 확인하기
스터디 인 코리아
여러분들의 한국 유학을
응원합니다.

한국어 공부로 한국의 문화와
언어
를 동시에 배워보세요.
한류, 아시아를 넘어 세계 시장으로 흐를 것
영국 <파이낸셜 타임즈>

전 세계 온라인 한류 동호회 98개국, 1,835개의 온라인 한류 동호회 회원 약 10,477만 명

Study in Korea Supporters

Convenience of Korea

I have posted my video on Instagram Reels, it&#39;s made on topic &quot;why living in Korea is so convenient: my top 3&quot;. I have listed three main reasons in details why I think life in Korea is so convenient.

 • 이름 : Zhaniya
 • 국적(국가/지역) : 카자흐스탄
 • 사용언어 : 러시아어/영어

2023-10-04

9월과제_한국유학 전 알면 좋은 것들

Khi đi du học ở H&agrave;n Quốc, c&oacute; một số b&iacute; k&iacute;p v&agrave; chuẩn bị quan trọng m&agrave; bạn n&ecirc;n xem x&eacute;t để c&oacute; một trải nghiệm học tập v&agrave; sinh hoạt tốt nhất. - Hiểu R&otilde; Về Hệ Thống Gi&aacute;o Dục H&agrave;n Quốc: Nắm vững hệ thống gi&aacute;o dục, c&aacute;c trường đại học, v&agrave; chương tr&igrave;nh học m&agrave; bạn quan t&acirc;m đến. Hiểu r&otilde; về quy tắc, ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; thủ tục nhập học của trường bạn. - Học Tiếng H&agrave;n:Học cơ bản tiếng H&agrave;n trước khi đi để giao tiếp h&agrave;ng ng&agrave;y dễ d&agrave;ng hơn. Tham gia kh&oacute;a học tiếng H&agrave;n tại trường hoặc trung t&acirc;m địa phương. - Chuẩn Bị T&agrave;i Ch&iacute;nh: T&iacute;nh to&aacute;n v&agrave; lập kế hoạch nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh cho việc du học, bao gồm học ph&iacute;, chi ph&iacute; sinh hoạt, v&agrave; y tế. Xem x&eacute;t việc xin học bổng hoặc c&ocirc;ng việc b&aacute;n thời gian nếu được ph&eacute;p. - Bảo Hiểm Y Tế v&agrave; An Sinh X&atilde; Hội: Mua bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe của bạn trong suốt thời gian du học. T&igrave;m hiểu về c&aacute;c quy định v&agrave; quy tắc li&ecirc;n quan đến bảo hiểm y tế v&agrave; an sinh x&atilde; hội tại H&agrave;n Quốc. - Chăm S&oacute;c Bản Th&acirc;n: Duy tr&igrave; lối sống l&agrave;nh mạnh, bao gồm việc tập thể dục v&agrave; ăn uống c&acirc;n đối. T&igrave;m hiểu về c&aacute;c dịch vụ t&acirc;m l&yacute; v&agrave; hỗ trợ tư vấn tại trường đại học của bạn. - An To&agrave;n v&agrave; Bảo Mật: Hiểu r&otilde; về c&aacute;c biện ph&aacute;p an to&agrave;n v&agrave; bảo mật tại H&agrave;n Quốc. Lu&ocirc;n giữ li&ecirc;n lạc với người th&acirc;n hoặc bạn b&egrave; khi bạn đi ra ngoại &ocirc; hoặc đi xa. Th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về du học H&agrave;n Quốc, học bổng, việc l&agrave;m , c&aacute;c chương tr&igrave;nh d&agrave;nh cho học sinh nước ngo&agrave;i , mọi người c&oacute; thể truy cập web: https://www.studyinkorea.go.kr/ko/main.do #studyinkoreasupporters

 • 이름 : NGUYEN TRONG HOAN
 • 국적(국가/지역) : 베트남
 • 사용언어 : 베트남

2023-10-03

조금 더 한국에 대해 잘 알고 싶다면?

한국에 대해 더 자세히 알아보기
최종 수정일 : 2023-07-19