Study in Korea

회원로그인
 • 스터디K
 • 한국 및 한국유학소개
 • 왜 한국인가?

왜 한국인가?

세계에서 가장 안전한 나라인 한국에는 해마다 찾아오는 유학생의 수가 꾸준히 증가하고 있습니다.

2015년 GDP기준 세계 11위 경제 대국으로 올라온 한국은 다양한 지원금 프로젝트를 진행하고 있으며, 유학생들은 약 90%라는 높은 수준의 학업과 생활의 만족도를 보이고 있습니다.

한류의 시작점이자 수많은 문화 컨텐츠로 가득한 한국. 지금 바로 한국으로 유학을 준비하세요.

한국 유학을 위한 온라인 원서접수를 진행해 보세요

온라인 원서접수
 • 장학금
  한국에는 다양한 장학금 제도가 존재합니다.

  정부 대학 기업 재단 등 적합한 단체에서 지원을 받아 유학을 준비하세요
  장학금 자세히 알아보기
 • 다양한 대학
  학사 박사 석사 등 고등교육 시스템이 준비되어있는 수많은 대학 중 여러분이 원하는 대학을 찾으세요.
  한국은 뛰어난 교육 시스템으로 이루어진 수많은 학교들이 존재합니다.
  다양한 대학교 알아보기
 • 취업 지원
  수많은 유학생들이 다양한 취업 지원을 통해 한국에서 취업활동을 이어나가고 있습니다.

  다양한 취업정보를 지금 바로 확인해 보세요
  취업 정보 확인하기
스터디 인 코리아
여러분들의 한국 유학을
응원합니다.

한국어 공부로 한국의 문화와
언어
를 동시에 배워보세요.
한류, 아시아를 넘어 세계 시장으로 흐를 것
영국 <파이낸셜 타임즈>

전 세계 온라인 한류 동호회 98개국, 1,835개의 온라인 한류 동호회 회원 약 10,477만 명

Study in Korea Supporters

11월 과제 제출

한국에 오신 것을 환영합니다. 여기는 네 계절이 모두 각 순간이 특별히 아름답게 변하는 곳입니다. 봄에는 벚꽃이 도시를 환하게 만들고 한강을 따라 산책하는 것은 마치 봄의 음악 같습니다. 여름에는 활기찬 해변과 부산의 활기찬 야간 생활로 가득 차 있습니다. 가을에는 붉은 나뭇잎과 공기 속에 퍼지는 낭만적인 꽃 향기로 풍경이 마치 그림처럼 아름답습니다. 겨울에는 강원도의 하얀 눈 풍경과 전통 가옥에서의 경험이 추운 계절을 따뜻하게 만듭니다. 한국은 국가뿐만 아니라 네 계절을 통틀어 남긴 각기 다른 추억들이 있는 모험의 나라입니다.&quot; &ldquo;Ch&agrave;o mừng đến với H&agrave;n Quốc, nơi m&agrave; bốn m&ugrave;a đều trở n&ecirc;n đặc biệt đẹp trong từng khoảnh khắc. M&ugrave;a xu&acirc;n, th&agrave;nh phố rực rỡ với sắc hoa anh đ&agrave;o, v&agrave; những dạo chơi dọc theo con s&ocirc;ng H&agrave;n l&agrave; bản nhạc &ecirc;m dịu của m&ugrave;a . M&ugrave;a h&egrave; nồng nhiệt với b&atilde;i biển đong đầy năng lượng v&agrave; cuộc sống đ&ecirc;m s&ocirc;i động tại Busan. M&ugrave;a thu, cảnh sắc như tranh với rừng l&aacute; đỏ v&agrave; hương thơm của c&aacute;c lo&agrave;i hoa lan toả trong kh&ocirc;ng kh&iacute;. V&agrave; đến m&ugrave;a đ&ocirc;ng, cảnh trắng tuyết ở Gangwon v&agrave; trải nghiệm trong nh&agrave; truyền thống l&agrave;m cho m&ugrave;a lạnh trở n&ecirc;n ấm &aacute;p. H&agrave;n Quốc kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; quốc gia, m&agrave; l&agrave; một chuyến phi&ecirc;u lưu xuy&ecirc;n suốt bốn m&ugrave;a, mỗi m&ugrave;a đều để lại những k&iacute; ức đ&aacute;ng nhớ. Th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về du học H&agrave;n Quốc, học bồng, vi&ecirc;c l&agrave;m c&aacute;c chương tr&igrave;nh d&agrave;nh cho học sinh nước ngo&agrave;i, mọi người c&oacute; thể truy cập web: https://www.studyinkorea.go.kr/ko/main.do #H&agrave;nQuốc #TiệnLợi #DuLịchH&agrave;nQuốc #TrảiNghiệm #studyinkoreaonlinesupporters

 • 이름 : NGUYEN TRONG HOAN
 • 국적(국가/지역) : 베트남
 • 사용언어 : 베트남

2023-11-30

Military experience as student in Korea

Part of our school program is to spend two weeks as &quot;military service&quot; in Canaan Farmers School, and school where most of korean leaders assist for a mindset change. This is the first part of our story.

 • 이름 : Andrea Nicol Contreras Chambi
 • 국적(국가/지역) : 볼리비아
 • 사용언어 : 스페인어

2023-11-30

조금 더 한국에 대해 잘 알고 싶다면?

한국에 대해 더 자세히 알아보기
최종 수정일 : 2023-11-23