Học tiếng Hàn

홈으로 이동 > Học tiếng Hàn > Học tiếng Hàn ở Hàn Quốc

Học tiếng Hàn ở Hàn Quốc

1. Các trung tâm giảng dạy tiếng Hàn miễn phí
Các trung tâm giảng dạy tiếng Hàn miễn phí
Trung tâm giáo dục miễn phí Số điện thoại và website
Trung tâm toàn cầu Seoul * 02-2075- 4149
* http://global.seoul.go.kr
Quỹ phúc lợi lao động cư trú Hàn Quốc * 02-858-4115 * http://miwel.or.kr
Trung tâm lao động người nước ngoài Seoul * 1644-0644(Hỗ trợ thông dịch 10 ngôn ngữ)
* http://withmigrants.org/xe
- Mở các lớp tiếng Hàn miễn phí
2. Trung tâm giáo dục tiếng Hàn ở các trường đại học
Korean Language Center
Univ. Name Language Center URL
University Class National / Public / Private
Region
대학검색
No University Name Region Home page
209 Gachon University
Gyeonggi-do
https://oia.gachon.ac.kr/international/a/m/klecInfo.do
208 Gachon University Global Campus
Gyeonggi-do
www.gachon.ac.kr
207 THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA
Gyeonggi-do
https://cukadmin.catholic.ac.kr/oia2.eng/language21.html
206 KANGNAM UNIVERSITY
Gyeonggi-do
builder.kangnam.ac.kr/user/knug1069/index.html
205 Gangneung-Wonju National University
Gangwon-do
http://oiaen.gwnu.ac.kr/interen/31165/subview.do
204 KANGWON NATIONAL UNIVERSITY
Gangwon-do
https://language.kangwon.ac.kr/inner/kor/index.php
203 SAMCHEOK NATIONAL UNIVERSITY
Gangwon-do
knu.kangwon.ac.kr/slei/
202 KOJE UNIVERSITY
Gyeongsangnam-do
https://enter.koje.ac.kr/CmsHome/Teukbyeol02_01_01.aspx
201 KONKUK UNIVERSITY
Seoul
http://kfli.konkuk.ac.kr/
200 KONKUK UNIVERSITY GLOCAL CAMPUS
Chungcheongbuk-do
cklce.kku.ac.kr

page 1/21

첫페이지 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막페이지 
Last modified : 2020-12-10