Тэтгэлэг

홈으로 이동 > Тэтгэлэг > Сургуулиудын тэтгэлэг

Сургуулиудын тэтгэлэг

Солонгосын олон их дээд сургуулиуд гадаад оюутанд зориулсан янз бүрийн тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Ихэнх сургуулиуд сурлагын дүнгээс хамааран гадаад оюутнуудад 30~100% тэтгэлэг олгодог ба сургууль бүрийн тэтгэлгийг тухайн сургуулийн цахим хуудаснаас үзэх юмуу www.studyinkorea.go.kr-аас дараах зааврын дагуу хайж болно.
A Их сургуулиас (хувийн, нийслэл орчимд байрлалтай) гадаад оюутанд тэтгэлэг олгосон жишээ
Их сургуулиас (хувийн, нийслэл орчимд байрлалтай) гадаад оюутанд тэтгэлэг олгосон жишээ
Хамаарах сургалтын хөтөлбөр Тэтгэлгийн хэмжээ Шалгуур
Бакалаврын сургалт Хамгийн багадаа сургалтын төлбөрийн 30% Сурлагын дүнгээр шилдэг оюутан
Энгийн ахисан түвшний сургалт Сургалтын төлбөрийн 100% Тэнхимээс тодорхойлсон оюутнууд дундаас дүнгээр шилдэг оюутан
Сургалтын төлбөрийн 80% Тэнхимээс тодорхойлсон оюутнууд
Олон улсын ахисан түвшний сургалт Сургалтын төлбөрийн 100% болон оюутны байр үнэгүй Сурлагын дүнгээр хамгийн шилдэг оюутан
Сургалтын төлбөрийн 100% Сурлагын дүнгээр шилдэг оюутан
Сургалтын төлбөрийн 50% Сурлагын дүнгээр шилдэг оюутан
B Их сургуулиас (хувийн, нийслэлийн бүс нутгаас гадна байрлалтай) гадаад оюутанд тэтгэлэг олгосон жишээ
Их сургуулиас (хувийн, нийслэлийн бүс нутгаас гадна байрлалтай) гадаад оюутанд тэтгэлэг олгосон жишээ
Хамаарах сургалтын хөтөлбөр Тэтгэлгийн хэмжээ Шалгуур
Бакалаврын сургалт Сургалтын төлбөрийн 50%-ийг олгох Сурлагын дүнгээр шилдэг оюутан
Өмнөх улирлын дүнг харгалзан сургалтын төлбөрийн 30~70%-ийг олгох Сурлагын дүнгээр шилдэг оюутан
Ахисан түвшний сургалт Сургалтын төлбөрийн 100%-ийг олгох Гадны их дээд сургуулийн багш, улсын судалгааны хүрээлэн, судлаач мөн тэнхимээс шилдэг оюутан гэж хүлээн зөвшөөрсөн оюутан
Сургалтын төлбөрийн 80%-ийг олгох Хэлний чадвараас хамааран эн тэнцүү олгох
Сургалтын төлбөрийн 50%-ийг олгох (элсэлтийн төлбөрийг тооцохгүй) Сурлагын дүнгээр шилдэг оюутан
※ Тэтгэлэг олголтын хувьд сургууль бүр харилцан адилгүй ба дээрх мэдээллийг зөвхөн жишээ болгон авсан учир сонирхсон сургуулиасаа тэтгэлэгийн талаарх мэдээллийг шууд асуух хэрэгтэй.
Last modified : 2020-12-10